Wat zit er in de basisverzekering in 2021? En waar moet je op letten?

De anticonceptiepil zit in de basisverzekering maar alleen voor vrouwen onder de 21 jaar. FOTO SHUTTERSTOCK

In het basispakket van je zorgverzekering zitten de meest belangrijke zorgvergoedingen, zoals: huisarts, ziekenhuis of apotheek en psychologische zorg. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dat is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in aanvullende verzekeringen zit. Een basisverzekering is overigens verplicht.

Bekijk altijd de voorwaarden van je basisverzekering. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. E en overzicht van alle zorgpremies vind je bij Gezondheid&co.

Anticonceptie (tot 21 jaar)

Verschillende anticonceptiemiddelen worden vanuit het basispakket vergoed, zoals de anticonceptiepil en het spiraaltje. Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage. Dit is echter alleen het geval bij vrouwen onder de 21.

Audiologische zorg

Audiologische zorg gaat over hoorproblemen: het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van stoornissen aan het gehoor. Maar ook de advisering over de aanschaf van gehoorapparatuur, voorlichting over het gebruik van gehoorapparatuur, psychosociale zorg in verband met de gestoorde gehoorfunctie en hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen.

Besnijdenis

Besnijdenis op grond van medische noodzaak wordt vergoed. Een besnijdenis vanwege religieuze overwegingen wordt niet vergoed.

Je kan een besnijdenis op 2 type zorglocaties ondergaan: het ziekenhuis of een gespecialiseerde kliniek. Een besnijdenis in een ziekenhuis is een duurdere optie. Voor een exacte prijs indicatie van een ziekenhuis bij jou in de buurt kan je het beste contact opnemen met het ziekenhuis zelf. Over het algemeen variëren de kosten voor een besnijdenis in het ziekenhuis tussen de 800 en 2000 euro. Voor de kosten van een besnijdenis in een gespecialiseerde kliniek wordt vaak gekeken naar de leeftijd van de patiënt. Kinderen betalen meer dan volwassenen. De kosten variëren dan van 250 voor kinderen tot 500 voor volwassenen.

Buitenlandzorg

Spoedeisende zorg in het buitenland bij tijdelijk verblijf zit in je basisverzekering. Vergoeding vindt plaats op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. Medische kosten die voortkomen uit risicovolle activiteiten (zoals wintersport) niet altijd volledig vergoed door de basisverzekering.

Niet spoedeisende zorg in het buitenland krijg je niet altijd vergoed. Normaliter alleen na toestemming van je verzekeraar.

Dieetadvies

Wil je afvallen dan heb je recht op 3 uur voorlichting met een medisch doel. Krijg je dieetpreparaten voorgeschreven dan heb je daar eerst toestemming voor nodig van je verzekering.

Erfelijkheidsonderzoek

Met erfelijkheidsonderzoek kan uitgezocht worden of iemand een verhoogd risico op een bepaalde ziekte. Onder de vergoeding valt: onderzoek (stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek of DNA-onderzoek), advies, psychosociale begeleiding (hulp bij sociale of psychologische problemen)

Ergotherapie

Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken. Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan. De zorgverzekeraar vergoedt 10 uren per jaar.

Fysiotherapie kinderen

Voor kinderen onder de 18 jaar worden er 9 behandelingen per jaar vergoed. Blijkt dit niet voldoende? Dan worden er nog eens 9 behandelingen fysiotherapie vergoed. Als deze 18 behandelingen niet voldoende zijn, kun je gebruik maken van een aanvullende verzekering. Het gaat dan om fysiotherapie in een ziekenhuis na een behandeling of operatie (op voorschrift van een arts/specialist). Maar ook om fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen: meestal volledig vergoed (na toestemming).

Fysiotherapie volwassenen

 • Fysiotherapie in een ziekenhuis na een behandeling of operatie (op voorschrift van een arts/specialist).
 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen: vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming).
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: vergoeding van de eerste 9 behandelingen.
 • 37 behandelingen fysiotherapie voor mensen met etalagebenen.
 • Fysiotherapie bij COPD: 5 tot 70 behandelingen per jaar (afhankelijk van ernst).
 • Heb je artrose aan een heup- of kniegewricht? Dan heb je recht op behandeling door een oefentherapeut of fysiotherapie. De vergoeding bedraagt maximaal 12 behandelingen tijdens maximaal 12 maanden.

Op de website van de overheid staat een lijst met chronische aandoeningen waarbij de patiënt in aanmerking komt voor vergoeding uit het basispakket.

Voor mensen met COPD die een hoge ziektelast hebben, komt er een extra risicoklasse (B2) bij. Als je in deze risicoklasse valt, heb je recht op 70 behandelingen in het eerste jaar van behandeling (dit waren 27) en daarna 52 behandelingen per jaar (dit waren 3). De fysio- of oefentherapeut beoordeelt of je binnen deze groep valt. De rest van categorie B (B1) houdt de vergoeding zoals die nu is (27 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 3 per jaar in de daaropvolgende jaren).

Enkele bijzondere vormen van fysio- en oefentherapie krijg je alleen nog vergoed wanneer je behandelaar als verbijzonderde therapeut is ingeschreven in het daarvoor bedoelde register. Het gaat dan om kinderfysio- en oefentherapie, bekkenfysio- en oefentherapie, manuele therapie, oedeemtherapie en geriatrie fysio- en oefentherapie. Als je behandeling al is gestart mag je deze afmaken, ook als je therapeut niet aan deze nieuwe eis voldoet.

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen worden soms wel en soms niet vergoed vanuit het basispakket. De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt welke medicijnen voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Medicijnen worden vergoed volgens de bestaande vergoedingslimieten (er kan een eigen bijdrage van toepassing zijn).

Geriatrische revalidatiezorg

Geneeskundige zorg is bedoeld om kwetsbare ouderen weer te helpen terugkeren naar hun thuissituatie, bijvoorbeeld na een botbreuk, beroerte of andere ziekenhuisopname. Hierbij is verblijf nodig. Ook dit zit in het basispakket van elke verzekeraar.

Herstelzorg na corona

De basisverzekering is in juli 2020 al uitgebreid voor mensen die ernstig ziek zijn geweest als gevolg van het coronavirus. Voor hen worden fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies veel ruimer vergoed uit de basisverzekering. Dit blijft in 2021.

Huisarts

Bezoeken, consulten en behandelingen bij de huisarts zitten ook in 2021 in het basispakket. Je zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de rekening van je huisarts. En een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van je verplichte eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg je nodig hebt. Deze zorg valt wel onder je verplichte eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een huisarts voorschrijft.

Hulp bij overgewicht

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor mensen met ernstig overgewicht (op verwijzing van een arts) wordt vergoed. Bij GLI worden mensen met overgewicht begeleid bij de aanpassingen in hun eet- en beweegpatroon, met als doel overgewicht tegen te gaan. De gedachtegang is dat mensen die gebruikmaken van deze leefstijlbegeleiding gezonder zullen worden. Dit zal naar verwachting weer leiden tot een afname in zorgkosten. Je kan in aanmerking komen voor het GLI programma wanneer je een BMI van boven de 30 hebt, of boven de 25 met risico op hart- en vaatproblemen en/of diabetes 2.

Hulpmiddelen

Diverse hulp- en verbandmiddelen worden (deels) vergoed, zoals orthopedische schoenen, hoortoestellen of een pruik. Voor bepaalde hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Voor kinderen onder 18 jaar geldt meestal geen eigen bijdrage. Je verzekering kan je het beste informeren over de bedragen.

Ketenzorg

Bij de zorg van sommige chronische aandoeningen is de hulp van meerdere artsen en zorgverleners nodig. Bijvoorbeeld de huisarts in samenwerking met een diëtist en een fysiotherapeut of oefentherapeut. Dit noemen we ketenzorg.

Zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf, zorg en ondersteuning in een zorginstelling voor patiënten die vanwege medische redenen nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld kort na ontslag in het ziekenhuis wordt in 2021 vergoed vanuit de basisverzekering

Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg in de eerste periode na de bevalling. Dit kan in een ziekenhuis of kraamhotel zijn, maar ook thuis. Meestal komt de kraamverzorger de eerste tien dagen na de bevalling bij je thuis om te helpen met de verzorging van de baby. Dit kan voor veel moeders fijn zijn omdat de kraamverzorger veel kennis heeft over pasgeboren baby’s en wat tips kan geven voor kersverse moeders. Voor kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum en assistentie bij de bevalling wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Logeervergoeding

Een logeervergoeding is een vergoeding voor overnachtingen van mensen die ver moeten reizen voor een medisch specialist, maar niet worden opgenomen. De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro bij minimaal drie aaneengesloten dagen behandelingen. De logeervergoeding wordt alleen verleend in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Logopedie

Logopedie is zorg met een geneeskundig doel die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Hulp gericht op het herstel van of de verbetering van de spraakfunctie- en het spraakvermogen wordt vergoed. Dit moet wel een geneeskundig doel hebben.

Medisch onderzoek

Bepaalde medische onderzoeken op verwijzing van een arts, zoals een bloedonderzoek, onderzoek van de ontlasting of röntgenonderzoek. Je tandarts kan je tanden en kiezen ook controleren door het maken van een röntgenfoto. Daarmee kan hij als het ware ‘in’ je kaak en gebit kijken en mede daardoor je gebit zo lang mogelijk gezond en gaaf houden. Deze röntgenfoto’s worden alleen vergoed bij kinderen onder de 18 jaar.

Medisch-specialistische zorg

Ziekenhuiszorg valt onder je basisverzekering valt. Bijvoorbeeld: afspraken met een specialist, behandeling in het ziekenhuis, onderzoeken, MRI, CT-scan, röntgenfoto, echo en operaties. Voor vergoeding van bovenstaande zorg moet er sprake zijn van een medische noodzaak met bijbehorende verwijzing van een (huis)arts.

Plastische chirurgie

Plastische chirurgie wordt alleen vergoedt door je basisverzekering als het gaat om een medische noodzaak. Je hebt altijd een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Plastische chirurgie om cosmetische redenen wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Plastische- of reconstructieve chirurgie wordt vergoed bij bepaalde medische indicaties, zoals borstprotheses voor vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben

Ooglidcorrectie

Bij een ooglidcorrectie worden hangende oogleden of de huidplooien eromheen gecorrigeerd middels een kleine operatieve ingreep. De basisverzekering vergoedt ooglidcorrecties. De vergoeding geldt voor een bovenooglidcorrectie voor patiënten met een visuele beperking als gevolg van een verlamd of verslapt ooglid. Of als het bovenooglid minimaal 1 millimeter boven de pupil bij normaal, ontspannen, recht vooruitkijken hangt. Voor een onderooglidcorrectie zal je geen vergoeding krijgen uit de basisverzekering. Dit omdat dit om een cosmetische behandeling gaat.

Psychologische zorg

Sinds 2014 wordt psychologische hulp volledig vergoed uit het basispakket. Er geldt dus geen wettelijke eigen bijdrage meer voor psychologische hulp. Wel moet je eerst een verwijsbrief van de huisarts hebben om behandeling door een psycholoog vergoed te krijgen. Ook moet je er rekening mee houden dat de kosten voor de behandeling voor psychische problemen verrekend worden met je eigen risico.

Psychologische hulp via de huisarts of Praktijkondersteuner (POH) wordt ook vergoed

Revalidatie

Revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig.

Houd er rekening mee dat je deze vergoeding alleen volledig krijgt als je naar een zorgverlener gaat waar de zorgverzekeraar afspraken mee gemaakt heeft. Wat zit er in het basispakket? Geriatrische revalidatie van maximaal zes maanden, de Quick scan en oncologische revalidatie.

Stoppen met roken programma

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van één ‘stoppen met roken‘-programma per kalenderjaar. Medicijnen worden alleen vergoed als u een ‘stoppen met roken’-programma volgt. De vergoeding kan per verzekeraar weer anders zijn.

Tandheelkundige zorg

De basisverzekering dekt de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor mensen boven 18 jaar zit de periodieke controle niet in het basispakket. Veder krijg je vergoed:

 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie.
 • Implantaten voor jongeren tot 23 jaar die (blijvende) snij- en hoektanden missen.
 • Kaakchirurgie in bijzonder gevallen, met uitzondering van implantaten, tandvleesbehandeling en ingewikkelde extracties.
 • Kunstgebitten en protheses vanaf 18 jaar.
 • Volledig kunstgebit, inclusief technische kosten (eigen bijdrage van 25 procent).
 • Implantaten met uitneembaar kunstgebit, inclusief techniekkosten (na toestemming, eigen bijdrage van 125 euro per kaak).

Verloskundige zorg

Verloskundige zorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering. Dat betekent dat de kosten voor de verloskundige, verloskundig actieve huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende vanuit de basisverzekering vergoed worden. De kosten van zorg rond de zwangerschap kunnen (deels) ten laste komen van het verplichte eigen risico. Ook zijn er zorgvoorzieningen en behandelingen waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Denk aan geneesmiddelen en aan kosten voor vervoer. Zwangerschapscursussen worden niet vergoed vanuit je basisverzekering.

Wat wordt voor je betaald:

 • Bevalling thuis
 • Bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum (met een medische noodzaak)
 • Bevalling in een ziekenhuis zonder medische noodzaak (max. 225 euro vergoed)

Verzorging en verpleging

Heb je thuis verpleging en verzorging nodig? Dan kun je rekenen op een vergoeding vanuit je Basisverzekering. Er zijn wel voorwaarden waaraan je moet voldoen. Je hebt recht op verpleging en verzorging als je een indicatie hebt. Een indicatie of zorgbehoeftebepaling stelt een hbo-wijkverpleegkundige vast. Zo’n indicatie moet voldoen aan de normen van de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Ook heb je een zorgplan nodig. In dat plan staan de aard, omvang en duur van de zorg en het doel dat je daarmee bereikt. Dit zorgplan maakt een hbo-wijkverpleegkundige.

Wat krijg je vergoed:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Behandeling zintuiglijke gehandicapten
 • Palliatieve zorg
 • Intensieve zorg voor kinderen

Visuele zorg

Gewone brillen (brillenglazen en montuur) komen niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking. Deze zijn voor eigen rekening van de verzekerde. Hierop is een uitzondering: kinderen jonger dan 18 jaar kunnen brillenglazen of filterglazen voor een deel vergoed krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vergoeding van een bril of lenzen bij een bijzondere oogafwijking of zeldzame sterkte wordt wel vergoed. (alleen bepaalde medische indicaties)

Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)

De basisverzekering vergoedt 3 IVF-pogingen. Ook de geneesmiddelen die bij de IVF-behandeling horen, vallen onder de vergoeding vanuit de basisverzekering. Hierbij maakt het wel uit welke leeftijd je hebt:

 • Tot 38 jaar: de basisverzekering vergoedt de terugplaatsing van 1 embryo bij de eerste en de tweede poging en de terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij de derde poging
 • 38 tot 43 jaar: de basisverzekering vergoedt de terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij drie pogingen
 • Vanaf 43 jaar: geen vergoeding vanuit basisverzekering

Ziekenopname en verblijf

Opname en verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling (soms pas na toestemming) wordt vergoed.

Ziekenvervoer

 • Vervoer met ambulance of traumahelikopter.
 • Ziekenvervoer met eigen vervoer, taxi of openbaar bij bepaalde medische indicaties: 0,32 euro per kilometer voor eigen vervoer (er geldt een eigen bijdrage van € 108 euro per jaar).
 • Heb je immuuntherapie ondergaan? Dan heb je recht op een vergoeding van vervoer naar een ziekenhuis of zorgverlener.

Vergoeding voor ziekenvervoer geldt alleen als je:

 • Nierdialyses in een instelling krijgt;
 • Oncologische behandelingen nodig hebt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie;
 • Jezelf alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
 • Begeleiding nodig hebt vanwege slecht zicht.
Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Zorgverzekering
Zorg
Uitlegverhaal