Met een container vol houtbewerkingsmachines naar Tanzania

Via Stichting Trijntje Beimers is Jan Postma (60) uit Noardburgum eind juli twee en halve week in Kilangala, Tanzania geweest om mee te helpen aan de opbouw van een houtbewerkingswerkplaats. ,,As ik in lyts ferskil meitsje kin, dan doch ik dat.”

Jan Postma in zijn werkplaats aan huis.

Jan Postma in zijn werkplaats aan huis. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Welvaart is ongelijk verdeeld, vindt Postma. ,,Wy smite yn it Westen fan alles fuort dat noch wol goed is en yn in lân as Tanzania hawwe de minsken hast hielendal niks. Dat liket fansels nearne nei.”