Stikstof en corona leken De Waard Grondverzet uit Sneek hard te gaan raken (maar het tegendeel is waar)

Een jaar geleden zette de bouw met het verlammende stikstof- en pfasdebacle. Bij De Waard Grondverzet in Sneek merken ze nauwelijks iets van die problemen. Ook de pandemie raakt de bedrijfsvoering nauwelijks. ,,Dit jier liket ek hiel posityf.’’

Willem Dijkstra (boven) en Bennie van den Berg van De Waard Grondverzet.

Willem Dijkstra (boven) en Bennie van den Berg van De Waard Grondverzet. FOTO NIELS DE VRIES

De bedrijfsfilosofie van Bennie van den Berg en Willem Dijkstra van De Waard Grondverzet bleef de afgelopen vijftien jaar redelijk eensluidend. ,,Goedkeap binnenkomme en dan mearwurk regelje, ha wy in hekel oan’’, zo weerklonk het in 2005 in deze krant.

En anno 2020 zegt Van den Berg: ,,We helje ús klanten net it fel oer de earen. Kinst wol hiel goedkeap klussen oannimme, mar dan moatst wol nocht hawwe oan oarloch oer it mearwurk, want dêr draait it dan faak dochs op út. Sa binne wy net.’’ Destijds werkten er dertig mensen bij De Waard Grondverzet, die met elkaar 10 miljoen euro verdienden.

In de laatste Cobouw 50, de jaarlijkse graadmeter van het vakblad Cobouw, belandt het bedrijf met zijn omzet van 42 miljoen euro opnieuw in de Friese subtop. Weliswaar ruim onder de provinciegenoten Dijkstra Draisma (197 miljoen euro omzet, 272 werknemers), Friso Bouwgroep (168 miljoen euro, 424 werknemers) en Jorritsma Bouw (159 miljoen, 202 werknemers), maar infrabouwer De Waard blaast heel aardig mee.

Groei niet als doel

Net als de voorgaande jaren. ,,By ús hat groei noait in doel west’’, zegt Dijkstra. Mededirecteur Van den Berg wijst er op dat ze het met de huidige 85 vaste arbeidskrachten ook nog uit zouden kunnen zingen met een jaaromzet van rond 16 miljoen euro. De Waard voert grondwerk uit, exploiteert een zandwinningsput en heeft een transporttak.

,,It is sa oersichtlik as in húshâldboekje’’, vindt Dijkstra. ,,Der moat net mear jild útgean as dat er ynkomt. Undernimmen is gjin hegere wiskunde.’’ Het bedrijf opereert voorzichtig, heeft geen enorme schulden. ,,We wurkje faak mei fêste opdrachtjouwers’’, legt Dijkstra uit. ,,In soad gemeenten, bygelyks, dy witte wat se oan ús hawwe.’’

Wetterskip Fryslân is ook zo’n vaak terugkerende naam, evenals Dijkstra Draisma, waarmee De Waard momenteel bij Leeuwarden het Swettehûs bouwt, het nieuwe kantoor van waaruit Provinciaal Waterstaat straks veertig bruggen bedient.

Heel Noord-Nederland, maar ook de polders en de regio rondom behoren tot het werkgebied van De Waard. Terwijl graafmachinisten in Sneek druk bezig zijn met de aanleg van het diepriool, richten hun collega’s langs de A7 bij het Zuidlaardermeer een natuurgebied in. De orderportefeuille zit nu al weer tot aan de bouwvak vol. Inclusief inleenkrachten heb je zo werk voor tweehonderd mensen.

Van Texel naar de Flevopolder

De Texelse familie De Waard stond in 1948 aan de wieg van de onderneming. In de jaren zestig verhuisden de eilanders het werk achterna naar de Flevopolder. Rond de eeuwwisseling verkocht Jan de Waard het bedrijf aan het tweemanschap Dijkstra en Van den Berg.

Zeewolde vormt nog altijd een belangrijke uitvalsbasis, maar de vestigingen in Meppel, Nijeholtpade en Sneek groeiden deze eeuw in betekenis. ,,We binne natuerlik wol Friezen’’, stelt Van den Berg lachend vast.

Eind vorig jaar toonde de branche zich tamelijk somber over het debacle rond de stikstof en de pfas. Verschillende projecten lagen stil en sommige ondernemers vreesden er zelfs aan onderdoor te gaan. ,,We hawwe der eins kwealik lêst fan hân’’, bekent Van den Berg.

Evenzogoed beschikt het bedrijf over een machinepark van vijftig voertuigen, variërend van vrachtwagens, knikdumpers, rupskranen en puinbrekers tot shovels en bulldozers. De directeur schat dat ze jaarlijks zo’n 2 miljoen liter diesel verstoken. De moderne dieselmotoren zijn wel steeds duurzamer geworden, merkt Van den Berg.

Met een app kan hij het brandstofverbruik nauwgezet bijhouden. Soms ziet hij dat de ene chauffeur op het zelfde project veel meer verbruikt dan zijn collega. ,,Hasto swierder wurk dien, freegje ik dan. Want dat kin fansels. Sa wolle we ús personiel bewust hâlde.’’ Dijkstra: ,,We wolle it foaral hiel leuk ha yn ús bedriuw. We tinke goed om ús minsken, fine we sels.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie