Friezen aan het woord over wat er op de politieke agenda moet: 'Daag boeren positief uit'

Boerin Nynke Broersma uit Damwald doet mee aan verkiezingsserie. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In aanloop naar het lijsttrekkersdebat vertellen vijf Friezen over hun verwachtingen van de politiek. Welke problemen moeten worden opgelost? Welke vragen leven er? Vandaag Nynke Broersma uit Damwâld.

Nynke Broersma (23) is van jongs af aan al boerin in hart en nieren. Eigenlijk doet ze niets liever dan werken met koeien in de stal en op het land. Ze zou op termijn het ouderlijke bedrijf met 150 melkkoeien en 105 hectare grasland wel willen overnemen maar toch is het geen vanzelfsprekendheid. Om die reden heeft ze zich een paar jaar bedenktijd gegeven. Deze zomer, als ze haar studie agrarische bedrijfskunde aan de landbouwhogeschool in Dronten heeft afgerond, wil ze het boerenwerk combineren met een baan buitenshuis.

Nynke’s twijfel heeft te maken met het onzekere toekomstperspectief. Als die onzekerheid aanhoudt, gaat ook de schaalvergroting door. Veel melken, lage marges, daar heeft ze geen trek in. ,,Noch mear kij, noch mear druk. Dat sjoch ik net sitten. Fysyk is dat ek net op te bringen.”

Europees verband

De politiek zou daar, al of niet in Europees verband, iets aan moeten doen. Perspectief geven door stippen op de horizon te zetten en en door niet almaar het beleid aan te passen. Een voorbeeld van dit laatste is volgens haar de subsidieregeling voor innovatieve stallen. Boeren maken daar plannen voor maar haken teleurgesteld af doordat de vergoeding ineens is gehalveerd. ,,Dat is sa frustrearjend.”

Boeren willen best de bakens verzetten, maar dan moeten ze op een positieve manier uitgedaagd worden, betoogt ze. Bijvoorbeeld door weidegang een extra impuls te geven. Als boeren koeien langer weiden is dat beter voor de biodiversiteit en neemt de stikstofuitstoot van hun melkveebedrijf af. ,,Ik tink dan: meitsje der in fertsjinmodel fan. Belean boeren as se langer as 120 dagen weidzje..” Die 120 dagen is de norm voor de weidegangpremie van zuivelfabrieken.

Landbouw

Eenzelfde stimulering zou er volgens haar ook kunnen komen voor het vastleggen van koolstof in de bodem via kruidenrijke graslanden of door een andere manier van bemesten. Boeren kunnen zodoende zorgen voor een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen.

Landbouw in politiek Den Haag is vooral het domein van landbouwwoordvoerders. Maar ze zou wel eens de mening van premier Mark Rutte willen horen. ,,Hoe sjocht hy oan tjsin it perspectyf foar (jonge) boeren en wat soe der better kinne?.”

Nieuws

Meest gelezen