Gewikt & gewogen | Mienskip as meunster ★★★★☆

Gjin term is sûnt 2018 safolle brûkt as MIENSKIP. Meastentiden dan yn positive sin: wat smyt de mienskip foar moais op? Sneontejûn yn Jorwert waard yn it iepenloftspul ‘De jacht’ de tsjustere kant tekene fan in mienskip. En hoe! De grize rûn jo sa no en dan oer de grauwe!

Scène uit De Jacht

Scène uit De Jacht Foto: Piet Douma

Lees meer over
Theater en musical

It ferhaal is werkenber.en in bewurking fan de ymposante film ‘Jachten’ fan de Deenske Thomas Vinterberg. Lex wurket as skoalmaster yn syn bertedoarp Eastwurd. De minsken drage him dêr op hannen. .Mar de mienskip keart har fan him ôf at hy, unrjochtlik, beskuldige wurdt fan misbrûk. It freonlike doarp feroaret yn in meunster op jacht nei him. Syn bêste freonen, syn famylje , syn kollega’s litte him falle, syn libben wurdt ta in hel.

Nieuws

menu