Elske DeWall zingt met baby, en orkest

FOTO FERDY DAMMAN

Zangeres Elske DeWall staat dezer dagen zwanger en wel op het podium met het Noord Nederlands Orkest. ,,Desnoads pak ik in kruk.”
Lees meer over
Muziek

Zingen met orkest. Dat is toch weer anders dan als je in je eentje met een gitaar op het podium staat, of met een popband. ,,Dan kinst sizze: jou mar wat ekstra gas, of spylje noch in rûntsje. In orkest is minder fleksibel. En bist ek kwetsberder, it is mear akoestysk. Ik ha mear it gefoel dat ik yn myn himd stean.”

Maar daar staat genoeg tegenover. Neem nou een nummer als Het water , zegt ze. De mensen kennen het van Marco Borsato, maar het werd geschreven door Jan Tekstra, uit Sneek. ,,Dat is prachtich om te dwaan, mei al dy strikers. Lykas nûmers fan Chaka Khan of Michael Jackson, wat mear út de soulhoeke. Dat klinkt wer hiel oars.”

Het is de eerste keer dat Elske DeWall met het Noord Nederlands Orkest (in uitgedunde corona-bezetting weliswaar) aantreedt. Maar ze treft een bekende op de bok. Dirigent Rolf Verbeek, eigenlijk uit Drachten, speelt ook nog eens hoorn in het Noordpool Orkest, en daar zong ze vaker mee. Net als met het Metropole Orkest. Ze weet dus waar ze het over heeft.

'Linksom, rjochtsom, komst der lyk-wols wol'

,,Ik ha saksofoan spile, mar noaten lêze, dat is net myn sterkste kant. Ik ha hiel wat sitten te tueren nei de partituer. Hoe sit dat no mei de rêsten, en sa’n noat mei in punt derachter? Ik kom út in hiel oare hoeke, wurkje folle mear op myn gehoar, op yntuysje. Sa’n orkest wurket folle mear fanút de noaten. Linksom, rjochtsom, komst der lyk-wols wol.”

Waarbij het treft dat het NNO wel vaker hakt met dit soort bijltjes, in de crossover -hoek. ,,Dat kinst ek wol merke. Sokke soulnûmers, dêr kinst goed oan hearre dat se it wol kinne.” Alleen al daarom greep Elske deze kans met beide handen aan. ,,Kinst ek ris hiel oare dingen dwaan, dy’t minsken net sa gau fan my ferwachtsje. Lykas Het is koud zonder jou, fan André Hazes, dêr ha ik in Fryske tekst op makke. Wannear kinst soks no dwaan?”

Elske de zangeres

Met een setlist die voor een groot deel uit covers bestaat, aangevuld met een kleine selectie uit haar eigen catalogus, staat hier dus vooral Elske de zangeres centraal, de vertolkster – en niet Elske de singer-songwriter. ,,Ik fyn it ek hiel noflik dat ik sels neat hoech te spyljen, en dat ik my op ien ding konsintrearje kin.”

Nieuw, eigen werk van Elske DeWall de singer-songwriter, dat komt heus wel weer. Maar eerst komt er iets anders: een baby, haar tweede. ,,Ik bin hast tritich wiken hinne, dat ik stean net hielendal allinne op dat poadium.”

Een baby in je buik, dat doet ook wat met je stem. ,,Sa’n baby nimt hieltyd mear romte yn. Der is minder romte foar it ‘middenrif’, om goed te sykheljen. It komt tsjin de ribben oan. Dus ja, it hat wol ynfloed. Mar oant no ta giet it noch prima. Ik woe dit ek sa graach dwaan. En desnoads pak ik in kruk.”


Vrijdagavond, Koornbeurs Franeker, morgen, Lawei Drachten. Twee optredens per avond.

Nieuws

menu