Elske DeWall zingt met baby, en orkest

FOTO

FOTO FERDY DAMMAN

Zangeres Elske DeWall staat dezer dagen zwanger en wel op het podium met het Noord Nederlands Orkest. ,,Desnoads pak ik in kruk.”
Lees meer over
Muziek

Zingen met orkest. Dat is toch weer anders dan als je in je eentje met een gitaar op het podium staat, of met een popband. ,,Dan kinst sizze: jou mar wat ekstra gas, of spylje noch in rûntsje. In orkest is minder fleksibel. En bist ek kwetsberder, it is mear akoestysk. Ik ha mear it gefoel dat ik yn myn himd stean.”