De biografy fan Tony Feitsma is wol ynspirearjend mar net garismatysk

,,Hast sufferts dy’t altyd de planke misslaan en hast sjenyen dy’t mei kop en skouders boppe oaren útstekke. Tony Feitsma hie beide kanten yn har. Ik woe witte hoe’t it kin dat ien persoan dy beide utersten yn har ferieniget.’’ Om dat út te sykjen skreau Liuwe Westra in biografy.

Tony Feitsma (hjir yn Bûtenpost yn 1969) wie heechlearaar Frysk oan de VU yn Amsterdam. Oer har is in biografy ferskynd.

Tony Feitsma (hjir yn Bûtenpost yn 1969) wie heechlearaar Frysk oan de VU yn Amsterdam. Oer har is in biografy ferskynd. FOTO ARGYF LC

Lees meer over
Boeken

Wittenskiplik ûndersiker Liuwe Westra hat Tony Feitsma (1928-2009) in oantal kearen persoanlik meimakke. De earste kear rûn út op in hurde botsing, in twadde petear ferrûn in stik nofliker.

Nieuws

menu