Wat ons trof in 2020: Frysk proaza

De omlsag van Sjappy.

Corona treft de culturele sector zwaar. Desondanks kende ook dit jaar zijn culturele hoogtepunten. Onze recensenten vertellen welke. Vandaag: Fries proza door Doeke Sijens.
Lees meer over
Boeken

1. Sipke de Schiffart – Sjappy

Dit meinimmende boek is yn alles over the top mar wol op oertsjûgjende wize.

2. Elske Schotanus - De raven

Fernimstige roman dy’t alle mooglikheden fan Facebook literêr tapast

3. Durk van der Ploeg - En it hie sa moai wêze kinnen

Trije novellen fan de master dy’t nochris syn fakmanskip sjen litte

2020 wie foar it literêr proaza yn Fryslân in hichtepunt, de iene nei de oare roman ferskynde, hast allegear yn it lêste part fan it jier. Romans fan Josse de Haan, Koos Tiemersma en Willem Schoorstra lizze noch te wachtsjen om lêzen te wurden, wylst it nijste boek fan Jetske Bilker der ek al wer oan komt!

DOEKE SIJENS

Nieuws

Meest gelezen