Lette debutant Jetze de Vries: 'De fonken yn it libben, dat je dy opsykje. Dat wêr’t it hert fan bûnzet'

Jetze de Vries (57) is in lette debutant mei Fjoerdûnsers: in bondel mei ‘taalmuzyk’, oer de fonken yn it libben. ,,Frysk is dochs in diel fan je wêzen.”

Jetze de Vries. ,,Ast it hearst, dan snapst it ritme."

Jetze de Vries. ,,Ast it hearst, dan snapst it ritme." FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Lees meer over
Boeken

Wêrom begjint in mins te dichtsjen? En wêrom yn it Frysk? By Jetze de Vries grypt de kar foar dy taal werom op op in persoanlike reden: it ferstjerren fan syn jongste, en leafste, muoike.

Nieuws

Meest gelezen