Oantinkens oan Trinus Riemersma: net de maklikste, wol de grutste

Antsje Swart is de eks-frou fan Trinus Riemersma. Yn Bûntskildere werklikheid hat se har oantinkens opskreaun oan dizze skriuwer, de wichtichste yn it Fryslân fan syn tiid. En der komt in biografy oan.

Trinus Riemersma en Antsje Swart mei harren bern.

Trinus Riemersma en Antsje Swart mei harren bern. EIGEN FOTO

Lees meer over
Boeken

Trinus Riemersma, de wichtichste en meast fernijende Fryske skriuwer fan de lêste sechtich jier. Ik doar it wol foar myn rekkening te nimmen. Doe’t ik Frysk as eineksamenfak hie op de milddelbere skoarre rekke ik yn de besnijing fan syn boeken. Ik hie sels in abonnemint op syn ienmanstiidskrift De Kul.

Nieuws

menu