Dichter Arjan Hut en it beswarrende fan taal: 'Poëzy kin wurkje as in soarte toverspreuk'

Arjan Hut hat in nije bondel: Fjoertoer yn it wâld. Oer ljochtpuntsjes, dreamen, reizigjen, Malala yn Fryslân en de roes fan de poëzy.

Arjan Hut.

Arjan Hut. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Lees meer over
Boeken

Jawis, seit dichter Arjan Hut (Drachten, 1976). Poëzy hat alles te krijen mei de roes. Poëzy is in roes. ,,It beswarrende fan taal”, seit er. ,,Poëzy kin wurkje as in soarte toverspreuk. Setst wurden byïnoar dy’t wat suggerearje, mar dy’t krekt net presys oanjouwe wat dat is..”

Nieuws

menu