Tryater stelt wichtige fragen oer hoe't it fierder moat op de iisbaan en mei de mins yn 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat joust troch? Tsjin in pracht-dekôr.

Tryater.

Tryater. Foto: Jaap Schaaf

By in foarstelling oer in iisbaan treft it net sa min, mar it is kâld dizze dei. Dochs wurdt der fansels gewoan repetearre, op de iisbaan fan Wergea. ,,Ga maar zitten”, seit immen fan de produksje, ,,de stoeltjes hebben stoelverwarming.”

Nieuws

menu