Subsidie voor onderzoek naar toneelcultuur in Friesland

Tryater (hier met 1000& 1 nacht) richt zich naast Friezen ook op een Nederlands publiek. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

De Universiteit van Groningen onderzoekt de toneelcultuur in Friesland. De leerstoel Friese taal- en letterkunde heeft daarvoor 218.830 euro subsidie gekregen.

Het Friese onderzoek maakt onderdeel uit van een internationaal vergelijkend onderzoek naar immaterieel erfgoed. Onderzoekers willen antwoord op de vraag hoe nieuwkomers in een bepaalde regio traditioneel immaterieel erfgoed waarderen en het leren gebruiken als een gemeenschappelijke lokale waarde. Het wordt ook in gebieden met minderheidstalen in Groot-Brittannië, Letland en Estland uitgevoerd, zegt hoogleraar Friese taal- en letterkunde Goffe Jensma.

,,It giet derom te undersykjen yn hoefierre toaniel minsken dy’t út Fryslân komme en minsken fan ‘bûten’ de provinsje ferbynt.” De onderzoekers hebben voor de toneelcultuur gekozen, omdat het, zegt Jensma, één van de pijlers is onder het Fries bewustzijn.

Dorpstoneel, iepenloftspullen en professionele Friestalige toneel

De onderzoekers onderscheiden drie niveaus: het dorpstoneel dat door alleen de amateurs wordt gemaakt, de iepenloftspullen waarbij amateurs en (semi-) professionals samenwerken en tot slot het professionele Friestalige toneel. Zo richt toneelgezelschap Tryater zich niet alleen op een Fries, maar ook op een Nederlands publiek.

Docentonderzoeker Antine Zijlstra Kunst en Educatie aan NHL Stenden gaat het onderzoek leiden. Zij probeert vragen te beantwoorden als hoe verhouden de vormen van theater zich tot elkaar wanneer het gaat om dat zelfbewustzijn en welke rol spelen niet-Friezen, niet-Friestalige mensen in elk van de vormen van theater. De Friese uitkomsten worden vergeleken met onderzoeken in de beide andere minderheidsgebieden: van de Cornish en de Lijflandse minderheid. Het onderzoek moet in 2023 klaar zijn.

Nieuws

menu