Skave en slypje op in keammerke

Allegeduerigen transparant wêze en 'voortgangsgesprekken' fiere moatte, it foel Mirjam van Houten hieltyd swierder. Fiif jier lyn naam se ûntslach. No skriuwt se en tekenet se. Tije is har earste berneboek.

Mirjam van Houten (38) wennet mei man en dochter yn in frijsteand hûs op De Himrik, net fier fan boartersbosk Sparjeburd. It earste wat opfalt op it hiem fan de famylje is de grutte beamhutte efter yn 'e tún. Op it balkon steane in pear simmerstuollen, it meubilêr yn de hutte bestiet út wat âlde stuollen en in noch âlder buro.

Nieuws

menu