Resinsje: Spetterjend spektakel oer Oera Linda-boek

In grap mei in serieuze ûndertoan, sa soe men de fisy fan Goffe Jensma op it Oera Linda-boek(OLB) yn in pear wurden gearfetsje kinne. En dat is no krekt de toan dy’t se yn Suwâld oanslane yn de teaterbewurking fan Jensma syn – it klinkt raarder as it is – proefskrift út 2004.

Een scène uit 'Oera Linda'. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een scène uit 'Oera Linda'. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

It ferhaal is bekend: yn 1867 dûkte der in manuskript op, dat iuwenlang fan generaasje op generaasje trochjûn wêze soe yn de famylje Over de Linde. It boek beskreau net allinne de skiednis fan de famylje, mar ek dy fan de Friezen. Bliken die dat de Fryske beskaving âlder wie as dy fan de Griken en eins fan alle grutte beskavingen.

François Haverschmidt

Nieuws

menu