Resinsje: 'De riedselman fan Aldegea' giet alle kanten út

Eins hiene se yn Aldegea De riedselman fan Aldegea foarich jier al spylje wollen, mar as Under de Toer-projekt wie it ûnderwerp de lichte kant neist.

Een scène uit De riedselman fan Aldegea tijdens de repetities. FOTO JILMER POSTMA

Een scène uit De riedselman fan Aldegea tijdens de repetities. FOTO JILMER POSTMA

Wa’t it ôfrûne wykein ien fan de earste foarstellingen sjoen hat, sil dat oardiel fan de Under de Toerorganisaasje grif ûnderskriuwe.

Nieuws

Meest gelezen