Resinsje: Boek fan Durk van der Ploeg krijt oare dynamyk

Wa fan de twa is it meast tragyske personaazje yn De lêste floed? Tsjerk Vogel, dy’t jierrenlang yn de blabze bealge hat om stikjes lân op de Lauwerssee te ferôverjen en waans libbenswurk him nei it yndykjen fan de see by de hannen om’t ôfbrekt?

Drys Visser (links) as Tsjerk Vogel yn 'De lêste floed'.

Drys Visser (links) as Tsjerk Vogel yn 'De lêste floed'.

Of syn soan Arjen, dy’t koart nei elkoar troch syn frou en syn heit it hûs útskopt wurdt en dy’t – sûnder goede reden – mient dat er dêr sels de measte skuld oan hat?

Nieuws

Meest gelezen