Resinsje: Betoverjende fartocht oer Wergeaster wetters

By jûntiid op in pream tusken de moanneferljochte greiden en reidkragen driuwe is alle kearen wer in fernoegen. En dus is der hast alle jierren wol in iepenloftspul, earne yn it Fryske wetterlân, dat foar dy foarm kiest.

Het publiek wordt met pramen langs optreedlocaties geleid. Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Het publiek wordt met pramen langs optreedlocaties geleid. Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf

De fartochten binne fan harsels faak al sa bysûnder dat ek by in wat mindere foarstelling de jûn op foarhân al slagge is. It soe de iepenloftploech fan Wergea lykwols de eare tenei wêze om net op in folslein oarspronklike manier it wetter ta poadium te meitsjen. En dus wie it publyk sneontejûn yn Wergea tsjûge fan de premiêre fan it earste iepenloftharkspul.

Nieuws

Meest gelezen