Resinsje: ‘Turks Fruit’ moai, mar foarsisber

De band hat de Radetskymars noch mar krekt ynset of it publyk laket al. It wit: no komt titen-kont.

'Turks fruit', moai mar foarsisbar, fynt de resinsint.

'Turks fruit', moai mar foarsisbar, fynt de resinsint.

Iepenloftspul Turks Fruit yn Dronryp is it feest fan de werkenning. De pimel fan Erik yn ’e rits fan ’e spikerbroek, Olga dy’t har langút op Erik falle lit, alles – op it wyndrinken yn ’e rein nei – sit deryn. De foarstelling hat suver wat fan in tributeband dy’t de muzyk fan it grutte foarbyld sa goed mooglik neispilet sûnder al te folle eigen ynterpretaasje.

Nieuws

Meest gelezen