Rely Jorritsma Fûns bekroant fjouwer ferhaleskriuwers en likefolle dichters, dy't 1000 euro de man riker wurde. De man, ja, der binne gjin froulju by

Fjouwer ferhalen en likefolle gedichten binne bekroand mei de Rely Jorritsmapriis. De skriuwers, allegearre manlju, wurde 1000 euro de man riker.

Sipke de Schiffart, skriuwer fan ien fan de winnende ferhalen, yn 2012.

Sipke de Schiffart, skriuwer fan ien fan de winnende ferhalen, yn 2012. Foto: LC/Jan de Vries

De priiswinnende ferhalen binne De dûns fan Wilco Berga, De sjongende ridder f an Sjoerd Bottema, Skaakles fan Sipke de Schiffart en Scapa Flow fan Geert Nauta.

Nieuws

menu