Nynke Laverman: De stem van het jaar

Nynke Laverman is de muzikale stem van Leeuwarden-Fryslân 2018. De toekomst roept. ,,We hawwe in jier om mei elkoar nei te tinken oer wêr’t we hinne wolle. Dat is toch te gek?’’

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De buurvrouw wijst de weg op het bedrijfsterrein. Fleurig: ,,Nynke? Dy wennet hjirachter. Kom mar mei, ik moat dy kant ek út.’’