Latte leit al 150 jier heech by Halbertsma yn Wergea: 'Het is hjir altyd gesellich mei-elkoar en elkenien kin meidwaan'

Wat het geen krekt is dat 150 jaar geleden toanielferiening Halbertsma yn Wergea sa’n oanlûkingskrêft hat, with it hjoeddeistige bestjoer eins net. Ienigen? Wat foar in oar oer hawwe? Smkens? Nei alle gedachten allegear en noch folle mear. ,,Het is hjir altyd gesellich mei-elkoar en elkenien kin meidwaan.”

In sêne út ''t Frije skiep mei de fiif poaten'.

In sêne út ''t Frije skiep mei de fiif poaten'. FOTO NIELS WESTRA

It ljocht wurket noch net optimaal, mar de spilers fan toanielferiening Halbertsma binne klear foar de generale. At de muzyk ynset, stappe de akteurs yn fleurige klean it toaniel fan De Bidler yn Wergea op. De jubileumfoarstelling ’t Frije skiep mei de fiif poaten kin mar begjinne.

Jongelingen

Nieuws

menu