Kleie oer it teloargean fan it Frysk helpt net

De Fryske Boekewike begjint moarn. Freed hat Babs Gezelle Meerburg, learare-oplieder Frysk en Nederlânsk oan NHL Stenden Hegeskoalle, frege om in essee te skriuwen oer de steat fan it Frysk. ‘Lit ús derfoar soargje dat de kar foar de taal fan it hert faker makke wurdt.’

ILLUSTRATIE GERCO VAN BEEK

ILLUSTRATIE GERCO VAN BEEK

Doe’t ik ús âldste dochter, 21 jier en studint oan de Akademyske pabo, fertelde fan dit essee foar de Ljouwerter Krante wie har reaksje: ”O, leuk.” Op wêr’t it oer gean moatte soe – de steat fan it Frysk – reagearre se wifeljend: ,,It Frysk. O…”

Nieuws

menu