It Frysk Film Argyf siket libbenslûden út Fryslân

It Frysk Film Argyf sil him ek dwaande hâlde mei it digitalisearjen en bewarjen fan lûdsfragminten. Sa leit der al jierren in skat oan ynformaasje yn it depot fan bygelyks Tresoar. Doel is in goede ûntsluting fan al dat materiaal foar publyk, ûnderwiis en taalûndersyk.

Jurjen Enzing (links) en Syds Wiersma digitalisearje de lûdsfragminten by it FFA: ,,Wy sykje ‘libbenslûden’: tiidsbylden op audio, opnaam yn Fryslân.”

Jurjen Enzing (links) en Syds Wiersma digitalisearje de lûdsfragminten by it FFA: ,,Wy sykje ‘libbenslûden’: tiidsbylden op audio, opnaam yn Fryslân.” FOTO MARCHJE ANDRINGA

,,Jawis, we sitte op goud en kinne dêr no einlings mei oan de slach”, seit koördinator Syds Wiersma fan it Frysk Film Argyf (FFA). Neist it argivearjen en digitalisearjen fan films, sille de meiwurkers fan it argyf dat no ek dwaan mei lûdsfragminten. ,,Wy witte dat der by Tresoar, mar ek by Fryske museums en histoaryske ferieningen yn de provinsje in grut ferskaat oan lûdsfragminten leit. Wy sil dy no sammelje en ûntslute foar it publyk, mar ek foar ûnderwiis en taalûndersyk.”

Nieuws

menu