In lyts monumintsje op foar boeren en harren striid tsjin it wetter fan skriuwer Gjalt de Groot

Tal fan boeren yn it Lege Midden ferhegen by stoarmwaar de diken om har besit; it earste dat it Fryske Gea nei oankeap fan dy grûn die, wie de diken trochstekke. Gjalt de Groot rjochtet meie syn boek We strûpe derûnder in lyts monumintsje op foar dy boeren en harren striid tsjin it wetter.

Gjalt de Groot: ,,Ik ha soms dagen net nei skoalle west om’t ik helpe moast by it dykjen.’’

Gjalt de Groot: ,,Ik ha soms dagen net nei skoalle west om’t ik helpe moast by it dykjen.’’ FOTO MARCEL VAN KAMMEN

It is syn achtste boek, mar yn wêzen is er noch altyd deselde a-typyske skriuwer dy’t er by syn debút yn 2009 wie. Skriuwe docht er nachts tusken healwei trijen en fiif oere, om’t er soks deis skande fan ’e tiid fynt. Dan wol er einekuorren meitsje, ielrikje, guozzen slachtsje, de natuer yn.

Nieuws

menu