Iepenloftspul Jorwert: Dûnsje yn de fantasij

Goede ferhalen wurde hieltyd wer trochferteld en werhelle. Sjoch mar nei de Grykske trageedzjes en de stikken fan Shakespeare. Ek Jorwert jout dit jier in draai oan in âlder ferhaal.

FOTO PIET DOUMA

FOTO PIET DOUMA

O p syn mobyl lit regisseur Tjerk Kooistra in stikje fan de repetysjes sjen. De nije haadrolspylster Anke Boersma stiet midden op it poadium yn de notaristún, mei op de eftergrûn - tusken de beammen - in yndustrieel eagjend dekôr. It fabryk wêr’t haadpersoan Micha wurket. Anke sjongt en om har hinne dûke bysûnder klaaide minsken op: figueren út har fantasijwrâld.

Nieuws

Meest gelezen