Verhalen van de dierenarts: Menno Wiersma uit Reduzum bundelt zijn artikelen in 'Elke dag dierendag'

Bistedokter Menno Wiersma út Reduzum (1961) hie de kar út sa’n fiifhûndert stikjes, dy’t hy yn de rin fan de tiid skreaun hat foar de streekkrante Mid-Frieslander en syn eigen website. ,,Foar myn boek haw ik der sa’n 20 prosint útsocht.’’ Elke dag dierendag ferskynt, fansels, op 4 oktober: wrâlddieredei.

Bistedokter Menno Wiersma út Reduzum. FOTO LC

Bistedokter Menno Wiersma út Reduzum. FOTO LC

Menno Wiersma, wêrom dit boek?

Nieuws

menu