Gedenkwaardige dag voor winnaar van de Gysbert Japicxpriis Eeltsje Hettinga in Bolsward: 'Wy priizgje him op 'e deugden dy’t er sels yn eare hâldt'

In Cultuurhistorisch centrum de Tiid in Bolsward ontving Eeltsje Hettinga zaterdag de Gysbert Japicxpriis op ,,in bysûndere en heuchlike dei’’, vond hij.

Eeltsje Hettinga haalde tijdens zijn rede de woorden van heit aan, die zei altijd: 'Tink om jimme taal, tink om jimme Frysk. Tink ek om jimme lânskip'.

Eeltsje Hettinga haalde tijdens zijn rede de woorden van heit aan, die zei altijd: 'Tink om jimme taal, tink om jimme Frysk. Tink ek om jimme lânskip'. FOTO NIELS DE VRIES

Het was voor Hettinga om meerdere redenen een gedenkwaardige dag. ,,Al wie it mar omdat ik hjoed yn de fuotleasten fan in grut tal foargangers stean.’’ Hij noemde Douwe Tamminga (1909-2002), Reinder Rienk van der Leest (1933), winnares van de Gysbert Japicxpriis 2019, Aggie van der Meer (1927) en zijn broer Tsjêbbe Hettinga (1949-2013). ,,Allegear dichters oan waans wurk ik my djip besibbe fiel. En waans wurden myn eigen poëzij mei stim, lûd en gesicht jûn hawwe.’’