Funksjoneel dichterskip: Geart Tigchelaar oer syn wurk as streekdichter van Noardeast-Fryslân. 'Dit hat my wol wat brocht'

Geart Tigchelaar wie twa jier ‘streekdichter’ fan Noardeast-Fryslân. Yn de bondel Oer de streek leit er ferantwurding ôf oer syn wurk. ,,Ik kôgje der earst wat op om.”

Geart Tigchelaar: de poëzy sichtber meitsje.

Geart Tigchelaar: de poëzy sichtber meitsje. Foto: Ydwine R. Scarse

‘út hokfoar hout moat sa’nien snien wêze of mei hokfoar sop begetten / om al dy mûlen, sielen en mienings yn ien wurd te befiemjen’ (út Dichter des gemeentes )