Frysk foar nije Friezen

De gemeente Achtkarspelen hat in fear yn ’e broek krigen fan de Ried fan de Fryske Beweging. Soks krije jo net samar, dêrfoar moatte jo goed je bêst dwaan.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

Achtkarspelen hie mar leafst twa aksjes dy’t neffens de Ried sjen lieten dat se de befoardering fan it Frysk net allinnich litte by moaie wurden, mar der ek hannen en fuotten oan jouwe.

Nieuws

menu