Froubuurtsterbakky

In 2018 kalkte myn broer Johan ‘t Bildtse woord ‘Froubuurtsterbakky’ op ’n stik tripleks in Taalpaviljoen MeM in Luwt. Elkeneen mocht de muren fersiere met hur of syn mooiste woord.

Gerard de Jong, columnist.

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Maisy, betúltsys, hally-trawally, sluge aaigooier (strikt nommen niet een woord, maar te mooi om niet te fermelden), en Johan syn ’Froubuurtsterbakky’: ’n daalders nussy Bildtse woorden wrong him soa tussen ’t internasjonaal behang.

Wat is ’n Froubuurtsterbakky? Ik sou graag naar ’t Bildts Woordeboek ferwize, maar der staat ’t niet in. Ok in ’n boeky met Bildtse sechys komt ’t woord niet foor. Op google: nul hits . Bildts is (nag) gyn wereldtaal, maar dos ferbaast mij dut. Dat op dat immîns groate internet, dat wij metnander soa onhurig folskrive ‘t woord ‘Froubuurtsterbakky’ ontbreekt.

’t Komt fan ôns pake, Gerryt Dirks, want hij het ’t bedocht. ’n Froubuurtsterbakky is ’n klain, wat súnnig inskonken bakky koffy. Ik weet niet wat de Froubuurtsters him ooit andeen hewwe, maar dat betekent ‘t. ‘Wil pake nag koffy?’ ‘Lekker, maar niet weer soa’n Froubuurtsterbakky as krekt!’

Doe’t ik Leendert Ferwerda froeg at hij ’t woord kon, most hij ontkinnend antwoorde. Leendert’s mim, Doetsy Ferwerda-de Bildt, had ’t wel ’s over ‘n ‘bakky met hinnegebitten’, saai-y: ’n bakky met allegaar klaine rommeltsys of knopen d’r in. Prachtige útdrukking, je sien de tannen al rattelen. Maar ok foor hinnegebitten geldt: nul hits op google.

Woorden die’t inkeld binnen ’n femily of ’n húshouwing brúkt worre; ‘t deed my dinken an ôns mim. Sij saai geregeld ‘boeleboetskes!’ (of: ‘bûlebûtskes!’, ôns mim waar ’n Fries). Se brúkte ‘t as útroep fan blije ferwondering of ferbazing, te fergeliken met ‘jeminee!’. Gyneen fan de Friezen die’t ik kin het d’r ooit fan hoord. ’t Staat niet in ’t Wurdboek; nul hits op google.

Dat raast an de protters fansels. Maar dut stikky biedt útkomst. At de bots fan google hur werk doen en de nije teksten op de site fan de Luwter Krant bijnander herke, dan staan Froubuurtsterbakky, hinnegebitten en boeleboetskes ’n paar dagen nadat deuze kollum publiseerd is online. ’n Hit op google, letterlik en figuurlik. Oplost, foor de eeuwighyd bewaard. Boeleboetskes!

gm.de.jong@xs4all.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Column