Froubuurtsterbakky

In 2018 kalkte myn broer Johan ‘t Bildtse woord ‘Froubuurtsterbakky’ op ’n stik tripleks in Taalpaviljoen MeM in Luwt. Elkeneen mocht de muren fersiere met hur of syn mooiste woord.

Gerard de Jong, columnist.

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Maisy, betúltsys, hally-trawally, sluge aaigooier (strikt nommen niet een woord, maar te mooi om niet te fermelden), en Johan syn ’Froubuurtsterbakky’: ’n daalders nussy Bildtse woorden wrong him soa tussen ’t internasjonaal behang.