Ferstrooide tiid | column Gerard de Jong

Fan Koaningsdâg ôf waar d’r weer soa’n nussy dagen. Ik noem ‘t tussentiid: om feestdagen hine swevende frije tiid om dingen te doen der’t je âns niet an toe komme maar der’t útaindlik niet feul fan terechtkomt. Want útslape, leze, snooker op tv, ‘t gedicht most bijskaafd, en happys en drank hale foor ‘n burrel ...

Gerard de Jong

Gerard de Jong Foto: Niels Westra

Ik hou mijsels foor dat ‘t gyn gebrek an dissipline is, maar ‘n noadsaaklik op asem kommen deur ‘n fersnelling leger te leven. Jesels je aigen gebreken fergeve kinne is ‘n deugd. Ik werk graag en feul, en jùst derom smaakt ‘t genoegen je sans gêne over te geven an de tussentiid soa goed. Loitere, omgrieme: ‘t is ‘n lúkse.