Extra subsidie voor drie provinciale musea

Extra subsidie voor drie provinciale musea.

Extra subsidie voor drie provinciale musea.

Drie Friese musea krijgen extra geld van de provincie. Gedeputeerde Staten stellen dit voor op basis van onderzoek van Blueyard dat aantoont dat de drie instellingen anders dreigen om te vallen.

De provincie heeft, naar aanleiding van een motie in februari, bureau Blueyard onderzoek laten doen naar de financiële positie van het Fries Landbouwmuseum, het Fries Natuurmuseum en het Fries Scheepvaartmuseum. Op basis van de bevindingen stellen Gedeputeerde Staten voor deze drie musea de komende jaren extra te steunen.

De provincie wilde de pot cultuurgeld anders verdelen en baseerde zich afgelopen jaar voor het eerst niet op advies van beleidsambtenaren, maar op dat van een onafhankelijke commissie. Het budget veranderde echter niet, dus op basis van de nieuwe richtlijnen vielen de drie grote spelers (deels) buiten de boot.

Op basis van Nij Poadium kregen de drie voor deze subsidieperiode van vier jaar minder (Scheepvaartmuseum en Natuurmuseum) of helemaal geen geld meer (Landbouwmuseum) van de provincie. De drie trokken daarop aan de bel.

Het Natuurmuseum dreigde de deuren te moeten sluiten. Afgelopen jaar werd daarom 200.000 euro vrijgemaakt voor een tijdelijke redding van dit museum en om nieuw beleid te formuleren dat beter aansluit bij deze tijd. Blueyard tekende aan dat de drie bovendien deelnemen in en meebetalen aan het Frysk Kolleksjesintrum. Zouden zij dit niet meer kunnen betalen, dan zou dat centrum in de problemen komen.

GS rekent de provincie voor dat er geld bij moet en doet het volgende voorstel. Het Scheepvaartmuseum zou deze subsidieperiode van vier jaar jaarlijks 50.000 euro kunnen krijgen, en het Natuurmuseum per jaar 150.000 euro. Het Landbouwmuseum krijgt de komende drie jaar nog een jaarlijkse bijdrage van 100.000 euro, en er wordt verder gekeken of dat bedrag uit andere middelen (landbouw, natuur en klimaat, plattelandsvraagstukken) aangevuld kan worden.

Als Provinciale Staten akkoord gaan met dit voorstel betekent dit dat er 1,1 miljoen euro meer voor cultuur uitgetrokken wordt dan het geval was. De Spitkeet vangt bot, omdat GS zich alleen wil richten op professionele musea. Er wordt gekeken of voor dit museum soelaas te vinden is in andere culturele regelingen.