Dwers | Ouwe taaien

Yn it foar Ljouwert skouboarchleaze tiidrek – de âlde Harmonie sloopt, de nije yn oanbou – organisearre de foar dy gelegenheid oprjochte stichting De Wilde Vaart in tal mankelike ‘Nachten’ yn Sealen Schaaf.

Pieter de Groot.

Pieter de Groot. Foto: LC

Under it biedwurd, liend fan Proust, Op zoek naar de Verloren Tijd kaam op 30 novimber 1991 foar ien jûn it ferline ta libben en ien fan de gasten wie Eddy Christiani (1918-2016). Yn de jierren fjirtich en fyftich wie er foar ús âlden in idoal, grut makke troch de radio - de televyzje wie noch takomstmuzyk.