Dwers | It aai fan Dingtiid

Hoe kin de kennisynfrastruktuer fan it Frysk fersterke wurde? Om dêrefter te kommen organisearre it taaladvysorgaan Dingtiid ferline jier novimber in lyts sympoasium yn de University Campus Fryslân.

Pieter de Groot.

Pieter de Groot. FOTO LC

Al dejingen dy’t op de iene of oare manier op it Fryske mêd warber wiene, beropshalve of as frijwillige beweger, wiene optrommele en al ridlik gau die bliken dat elk o sa syn bêst die, mar wol op syn eigen eker. No, in jier letter, hat Dingtiid syn aai lein: in rapport fan fjirtich siden, twatalich, en mei de dynamyske titel: Op ’e syk nei in nije dynamyk . Konkrete oanbefelling: der moat in fêst en ûnôfhinklik oansprekpunt komme, in sintraal oerlisorgaan dêr’t alle kennis oer it Frysk yn by elkoar komt.

Nieuws

menu