Dichter Bartle Laverman: ‘In gedicht oerkomt my’

Der binnne minsken dy sjogge tsien kear deselde film, mar dat gjin twa wolkens gelyk binne, sjogge se net. Bartle Laverman fynt ynspiraasje yn it libben fan aldendei.

Boerenuchterheid, it wurd past by Bartle Laverman (1948) as by gjin oar. Syn libbensfilosofy? Alles yn it libben bart mar ien kear en dêrom moatst it net ferskite mei it lêzen fan twahûndert appkes op in dei. Of troch oeren efter elkoar mei in Virtual Reality-bril op 'e holle troch it hûs te rinnen.

Nieuws

menu