De lêste roman fan Rink van der Velde: klassiker fan in fjildman

Koart foar it ferstjerren fan skriuwer en sjoernalist Rink van der Velde kaam syn lêste roman It guozzeroer út. Utjouwer Steven Sterk fan De Gordyk hat it no opnij útjûn. It ferhaal giet oer de Twadde Wrâldoarloch, De Deelen en in alderferskuorrendst gewear.

Steven Sterk yn syn eftertún De Deelen.

Steven Sterk yn syn eftertún De Deelen. FOTO JILMER POSTMA

Lees meer over
Boeken

Yn jannewaris 2001 ferskynde It guozzeroer , de lêste roman fan Rink van der Velde (1932-2001). De skriuwer en sjoernalist wie doe al slim siik en ferstoar in moanne letter.

Nieuws

menu