De krêft fan in oersetting

Fannewike ferskynde it berneboek Tije fan skriuwster en yllustratrise Mirjam van Houten op de Færoër eilannen. Net in plak dat no drekt foar de hân leit, ast tinkst oan in oersetting fan in boek, mar it resultaat fan in boekeruil dy’t fuortkomt út de kontakten fia it Network to Promote Linguistic Diversity. Tagelyk mei de Færoërske Tije, ferskynde hjir it boek ‘De Beam’, fan Bárður Oskarsson.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. Foto: Marcel Jurian de Jong

Oersettingen binne nijsgjirrich en wichtich. Se binne fan belang foar de taal: in oersette topper út de berneliteratuer yn de eigen taal wurdt faak earder kocht en lêzen as in nijskreaun boek, inkeld om’t de bekendheid der al is. Dêrmei draacht sa’n oersetting by oan de behearsking fan de memmetaal.

Nieuws

Meest gelezen