De Wâldsang

Fryslân is in provinsje mei in rike tradysje fan amateurmuzyk. Nearne binne safolle korpsen en koaren as hjir. By de Organisaasje fan Muzykferienings yn Fryslân (OMF) binne 230 ferienings oansletten, koaren net meirekkene.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. Foto: Marcel Jurian de Jong

Yn de jierren santich ûntstie yn Fryslân in nije streaming by de korpsen: de brassband. Dit út Ingelân oerwaaide fenomeen mei de woartels yn it Leger des Heils blykte it behâld foar in soad doarpsfanfares dy’t de besetting net mear kompleet krije koene om’t as gefolch fan de fiergeande yndustrialisaasje de doarpen leechrûnen. In brassband kin mei minder minsken ta en sadwaande koene ferienings dochs bestean bliuwe. Grutte oanjager fan dat proses wie Tjeerd Brouwer, dy’t der ûnder mear foar soarge dat De Bazuin fan Oentsjerk brassband waard en it koperensemble fan muzykskoalle De Wâldsang fan Bûtenpost ek. Beide korpsen hellen nasjonaal en ynternasjonaal grutte suksessen. De Wâldsang waard yn 1999 sels útroppen ta brassband fan de iuw.

Nieuws

Meest gelezen

menu