Brieven grutter as de skriuwer sels

As famke seach se mei ôfgrizen hoe't har heit deis oeren efter de typemasine trochbrocht, sûnt 2014 is se foarsitter fan it Skriuwersboun. Freed presintearret Tryntsje van der Veer har nije bondel: Brieven oan dy/Letters to you.

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De Nederlânske literatuer hat mei sokken as Vasalis, Rutger Kopland en Anna Enquist in tradysje fan skriuwende psychiaters; de Fryske literatuer hat sûnt koart Tryntsje van der Veer (56). Yn it deistich libben is se psychiater by Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Dêrneist wurket se foar de reklassearing en hat se in eigen praktyk.

Nieuws

menu