1 + 1 = 3

‘Ik ben groter als hij’ kin like goed as ‘ik ben groter dan hij’. In dûbele ûntkenning lykas ‘Ik heb nooit geen tijd’ is neat mis mei en ‘Ik ga met hun mee’ mei ek. It binne in pear opfallende saken út de nije digitale ANS, de Algemene Nederlandse Spraakkunst.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

No drekt gjin nijs dat de foarsiden fan de kranten helle, mar troch guon skriuwers en benammen yn Flaanderen waard wakker ferheard en betiden sels nidich reagearre. De taal wurdt ferboelguodde.

Nieuws

menu