Siep van Lingen uit Reduzum vanuit Epen over zware regenval in Zuid-Limburg: 'De bus kin hjir net mear komme'

Het KNMI kondigde woensdag code rood af in Zuid-Limburg in verband met zware regenval. Hoe hard het water in de provincie stijgt, merkte Siep van Lingen (67) uit Reduzum, met zijn vrouw Gea op vakantie in Epen, woensdag goed gedurende de dag.

Siep van Lingen op de weg naar Camerig die afgesloten. EIGEN FOTO

Siep van Lingen op de weg naar Camerig die afgesloten. EIGEN FOTO

's Middags bezocht Van Lingen, oud-fotograaf van de Leeuwarder Courant, de monumentale watermolen de Volmolen bij de rivier de Geul met als doel daar wat spectaculaire beelden te kunnen maken van het hoge water. Van Lingen: ,,Je bliuwe as fotograaf altyd in man fan it nijs.''

,,Dy Volmûne is hjir ûngefear 8 minuten rinnen fan Epen. Om der te kommen moatte je oer in brêge. Dêr stie it wetter al oan ta, ik koe dêr noch krekt oer op myn berchskuon. Se ha hjir in pear jier lyn stuwen yn de rivier oanbrôcht en in keardaam, dy hold it wetter fan 'e middei noch krekt oan de râne tsjin. Hoe't it yntusken is, wit ik net. Der wie ek in meiwurker fan Natuurmonumenten dy't even poalshichte nimmen kaam. 'Ongekend', sei dy ek oer de situaasje.''

De kolkende Geul bij watermolen de Volmolen in de buurt van Epen (video Siep van Lingen):

Om droge voeten te houden moest Van Lingen terug over de brug bij de medewerker van Natuurmonumenten in de auto stappen, zo hard was het water toen al gestegen. ,,Yntusken is de mûne ek net mear foar minsken berikber.''

'Ride liket mear op farre'

In Wijlre, zo'n 8 kilometer ten noorden van Epen, raakten tientallen campinggasten woensdag ingesloten doordat de enige toegangsweg helemaal onder water was gelopen.

,,It falt hjir noch wol wat ta'', zegt Van Lingen. ,,Wy sitte hjir no binnen, yn it hotel. Hjir foar it hotel is de dyk nei Camerig no wol ôfset, omdat de Geul hjir yntusken bûten syn oevers treden is. Dêr meitsje in hiel soad minsken foto's fan. Mar it hotel stiet net blank.''

Even goed is Epen woensdag aan het begin van de avond niet meer bereikbaar met het openbaar vervoer door het overvloedige water, vertelt Van Lingen. ,,Wy sprutsen krekt in toerist út Maastricht dy't hjir net mear mei de bus komme koe en yn stee dêrfan in propfolle taksi oanhâlden hat. Dy is hjir yn elk gefal dus noch al kommen. We praten ek mei immen dy't hjir noch wol mei de bus kommen wie. Mar dy sei dat it riden mear op farren like.''

Lees ook | Code rood voor zware regenval in Limburg, leger ingezet wegens overstromingsgevaar

Waar ze er de eerste dagen nog veel opuit zijn getrokken, al dan niet de regen trotserend, zullen Van Lingen en zijn vrouw hun plannen voor de komende dagen vermoedelijk moeten wijzigen. Zoals een gepland bezoek aan het eveneens door hoog water getroffen Aken.

Van Lingen: ,,Foar fannacht is der ek noch wer 35 millimeter rein foarsein. Gewoanwei is Aken hjirwei in healoerke riden...'' Even later weet Van Lingen echter te melden dat de kortste route naar Aken reeds is afgesloten. De Reduzumers maken maar het beste van hun verblijf in Limburg. ,,Oare wike sitte we wer op it wetter yn it waarme waar yn Fryslân.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland